Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CÁCH MẠNG VĂN HOÁ

bộ phận hợp thành của cách mạng xã hội nhằm cải tạo căn bản đời sống tinh thần của xã hội. CMVH xã hội chủ nghĩa xây dựng nền văn hoá nhằm làm cho đông đảo nhân dân lao động tiếp cận với những thành tựu của văn hoá, khoa học, kĩ thuật, nghệ thuật; giáo dục mọi người thấm nhuần, gắn bó với chủ nghĩa xã hội. CMVH là điều kiện để xây dựng con người, làm cho mọi công dân tích cực tham gia quản lí xã hội về mọi mặt. CMVH xoá bỏ những yếu tố lạc hậu nô dịch tinh thần của quá khứ, kế thừa tất cả những gì có giá trị trong văn hoá truyền thống, bảo vệ và phát triển bản sắc dân tộc, tiếp thu sáng tạo tinh hoa văn hoá nhân loại. CMVH bắt đầu sau khi cách mạng chính trị thắng lợi. Tuỳ theo trình độ phát triển của từng nước, CMVH bao gồm nhiều mặt như xoá nạn mù chữ, dạy và học bằng tiếng mẹ đẻ, phổ cập giáo dục phổ thông, phát triển y tế, thể dục thể thao, bài trừ mê tín dị đoan, xây dựng nếp sống văn minh, phát triển mạng lưới thông tin - xuất bản, đào tạo đội ngũ tri thức mới, phát triển khoa học, kĩ thuật, văn học nghệ thuật, vv.