Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BUKHARIN N. I.

(Nikolaj Ivanovich Bukharin; 1888 - 1938), nhà hoạt động chính trị Liên Xô. Vào Đảng Bônsêvich từ 1906. Sau Cách mạng tháng Mười, là uỷ viên Bộ Chính trị Uỷ ban Trung ương Đảng. Một thời gian dài làm tổng biên tập các báo "Sự thật" và "Tin tức", uỷ viên Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản. Năm 1918, đứng đầu nhóm "cộng sản phái tả" phản đối việc kí hoà ước Bret - Litôp, đứng về phía Tơrôtxki (L. D. Trockij) trong cuộc tranh luận về công đoàn (1920 - 21). Tuy vậy, trong thư gửi Đại hội, Lênin vẫn đánh giá Bukharin là một trong những nhà lí luận xuất sắc nhất của Đảng. Có nhiều ý kiến sâu sắc, đúng đắn trong việc thực hiện chính sách kinh tế mới của Lênin trong nông nghiệp và đối với nông dân. Năm 1929, bị đưa ra khỏi Ban Chấp hành Trung ương. Năm 1937, bị đưa ra khỏi Đảng do bị kết tội tham gia "nhóm Tơrôtxki hữu khuynh chống Liên Xô", bị xử tử năm 1938. Tháng 2.1988, Toà án Tối cao Liên Xô ra quyết định huỷ bỏ bản án tháng 3.1938.