Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CÁCH MẠNG KHOA HỌC

sự tiến bộ nhanh chóng và cơ bản trong việc nhận thức đối tượng nghiên cứu của từng khoa học riêng lẻ, hoặc của một số ngành khoa học có liên quan với nhau, kết quả là sự xuất hiện những lí thuyết mới và phương pháp nghiên cứu mới, dẫn đến sự hiểu biết mới về đối tượng, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học. CMKH là yếu tố thúc đẩy tiến bộ khoa học - kĩ thuật. CMKH thâm nhập sâu sắc hơn vào những đặc tính cơ bản của đối tượng đã được nghiên cứu, là sự biến đổi về chất những quan niệm trước đây về khách thể. CMKH gắn bó chặt chẽ với những biến đổi xã hội, trước hết là sự phát triển sản xuất, định hướng cho sự phát triển của khoa học trong xã hội.