Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CÁ TÍNH

tính cách và đặc điểm riêng của từng cá nhân. CT là sản phẩm tổng hợp của hoạt động giao tiếp và giáo dục được tích luỹ trong quá trình hình thành và phát triển của mỗi người trong xã hội. CT con người chịu ảnh hưởng của các quan hệ xã hội. Tâm lí và sinh lí của từng người khác nhau nên sự tiếp thu ảnh hưởng của hoàn cảnh xã hội cũng khác nhau. CT của con người thay đổi trong quá trình giáo dục. CT có vai trò quan trọng trong hoạt động sáng tạo nghệ thuật, khoa học của con người.