Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHÂN LÍ VĨNH VIỄN

sự thật hiển nhiên không thể bác bỏ, không bao giờ thay đổi, luôn luôn đúng trong quá trình phát triển của nhận thức, chẳng hạn, hai lần hai là bốn, vv. Về mặt này, CLVV gần với chân lí tuyệt đối. Tuy nhiên trong quá trình nhận thức, con người có quan hệ chủ yếu với các chân lí tương đối chỉ bao hàm một phần của chân lí tuyệt đối. Tuyệt đối hoá nhân tố tuyệt đối trong chân lí và tách nó ra khỏi mọi điều kiện là cơ sở nhận thức luận để đưa mọi chân lí thành chân lí vĩnh viễn, đó là siêu hình học và chủ nghĩa giáo điều.