Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHÂN LÍ TUYỆT ĐỐI VÀ CHÂN LÍ TƯƠNG ĐỐI

những phạm trù triết học phản ánh tính biện chứng của nhận thức trong quá trình đạt đến chân lí khách quan. Chân lí tuyệt đối phản ánh hoàn toàn đầy đủ và trọn vẹn bản chất của khách thể, không thể bổ sung và cũng không thể bác bỏ. Tuy nhiên, con người không thể đạt được chân lí như vậy ngay một lúc bởi vì nhận thức là một quá trình đi sâu mãi vào bản chất của khách thể. Con người có thể phản ánh được khách thể một cách đúng đắn nhưng không đầy đủ, bởi vậy sự phản ánh ấy là tương đối. Những tri thức phản ánh hiện thực lúc đầu còn chưa đầy đủ, dần dần được bổ sung, hoàn chỉnh thêm. Như vậy, chân lí tương đối là một khâu trong quá trình nhận thức chân lí tuyệt đối và nó chứa đựng những yếu tố, những hạt nhân của chân lí tuyệt đối. Chân lí tuyệt đối là tổng hợp những chân lí tương đối. Giữa CLTĐVCLTĐ không có ranh giới không thể vượt qua. Tính biện chứng đó trong sự phát triển của nhận thức về chân lí đã được lịch sử khoa học và thực tiễn xã hội xác nhận. Học thuyết về CLTĐVCLTĐ của chủ nghĩa duy vật biện chứng vừa chống lại siêu hình học là học thuyết coi mỗi chân lí là vĩnh hằng, bất biến, vừa chống lại quan niệm duy tâm của chủ nghĩa tương đối coi mọi chân lí đều là tương đối mà thực chất là không thừa nhận sự tồn tại của chân lí khách quan.