Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHÂN LÍ TUYỆT ĐỐI

x. Chân lí tuyệt đối và chân lí tương đối.