Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHÂN LÍ HAI MẶT

học thuyết về sự phân định giới hạn các chân lí triết học và các chân lí thần học. Theo học thuyết này, chân lí triết học và chân lí thần học không phụ thuộc nhau, chân lí trong triết học có thể là sai lầm trong thần học và ngược lại. Học thuyết này thể hiện rõ nhất trong triết học Arập thời trung đại, lên án phái chính thống giáo hội, góp phần phá bỏ thế giới quan kinh viện, giải phóng khoa học khỏi sự trói buộc của tôn giáo.