Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CÁI TÔI

trung tâm tinh thần của cá nhân con người, của cá tính con người, có quan hệ tích cực với thế giới và với chính bản thân mình. Chỉ con người độc lập kiểm soát hành vi của mình và có khả năng thể hiện tính chủ động toàn diện mới có cái "tôi" của mình. CT hình thành cùng với sự hình thành tự ý thức: con người tự tách mình ra như là một cái khác và độc lập đối với mọi cái xung quanh (cái không phải tôi). CT là hạt nhân tâm lí của nhân cách: thông qua CT, cá nhân tự thấy mình là mình, tự đánh giá về mình, tự hoàn thiện và phát triển nhân cách của mình như là một cá nhân hành động có mục đích, có ý thức. CT biến đổi cùng với sự phát triển của tri thức, văn hoá, tình cảm và sự rèn luyện ý chí của cá nhân. Song CT vẫn duy trì tính hoàn chỉnh bên trong, tính ổn định tương đối. Ở mỗi thời điểm, mỗi cá nhân vẫn là mình và có thể đồng nhất CT là một chủ thể hành động tích cực.