Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THỜI GIAN NHÀN RỖI

một phần thời gian ngoài giờ lao động mà người lao động dùng để nghỉ ngơi, học tập, nâng cao trình độ lành nghề của mình, làm công tác xã hội, giáo dục con cái, thoả mãn những nhu cầu văn hoá và tinh thần của mình. Mac gọi TGNR là thời gian dùng để "học tập, phát triển trí tuệ, thực hiện những chức năng xã hội, giao thiệp với bà con, bạn bè, để cho sức sống thể chất và tinh thần được tự do thoải mái...". TGNR được mỗi người sử dụng theo ý mình tuỳ theo trình độ văn hoá, mức thu nhập và thể trạng. Đối với toàn bộ xã hội, sự tiến bộ khoa học - kĩ thuật làm tăng năng suất lao động, do đó có khả năng giảm thời gian lao động cũng chính là tăng TGNR. Càng có nhiều TGNR, mỗi người càng có điều kiện dành thời gian cho sự phát triển trình độ văn hoá, khoa học - kĩ thuật và từ đó, nhịp tiến bộ của xã hội càng cao. Trong xã hội có đối kháng giai cấp, TGNR gần như là đặc quyền của các giai cấp bóc lột. Nô lệ, nông nô nói chung không thể có TGNR. Đến chủ nghĩa tư bản, do lực lượng sản xuất phát triển mạnh, người lao động đã bắt đầu có TGNR. Đảm bảo cho nhân dân lao động có TGNR ngày càng nhiều là một mục tiêu của cách mạng xã hội chủ nghĩa.