Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
APÂYRÔN

(HL. Apeiron), khái niệm triết học của Anaximanđrôt (Anaximandros) để chỉ vật thể vô định, vô hạn, không có tính cụ thể cảm tính, vận động vĩnh viễn, là cơ sở đầu tiên, thống nhất, nguyên nhân của mọi sự vật. A vận động vĩnh viễn, phân xuất ra các mặt đối lập: nóng và lạnh, ẩm và khô. Các mặt đó kết hợp và đấu tranh với nhau, tạo thành các sự vật, hiện tượng riêng biệt. A là bước phát triển mới của sự nhận thức khái quát, trừu tượng về vật chất.