Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
"BỆNH ẤU TRĨ "TẢ KHUYNH" TRONG PHONG TRÀO CỘNG SẢN"

 tác phẩm của Lênin, xuất bản vào tháng 6.1920 trước ngày khai mạc Đại hội II Quốc tế Cộng sản. Trong tác phẩm này, Lênin phê phán bệnh ấu trĩ "tả khuynh" trong phong trào cộng sản đương thời; Lênin chỉ ra rằng Đảng cần phải có sách lược mềm dẻo, để tập hợp quần chúng lao động và khắc phục mọi biểu hiện "tả khuynh" như tách rời Đảng với giai cấp, lãnh tụ với quần chúng, từ chối hoạt động trong các tổ chức công đoàn vàng và tham gia nghị viện tư sản; từ chối bất cứ sự thoả hiệp nào. Cũng trong tác phẩm này, Lênin khẳng định rằng đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội hữu khuynh cũng như tả khuynh là quy luật phát triển của Đảng Cộng sản.