Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BÊCƠN F.

(Francis Bacon; 1561 - 1626), nhà triết học Anh, đại biểu đầu tiên của chủ nghĩa duy vật cận đại. Bêcơn thừa nhận sự tồn tại khách quan của thế giới vật chất, vật chất tồn tại vô hạn trong tính đa dạng muôn vẻ của nó. Bêcơn cho rằng nhiệm vụ của triết học, của khoa học nói chung là nhận thức thế giới tự nhiên, giúp cho con người nắm được các mối liên hệ phức tạp và các lực lượng hùng mạnh của tự nhiên. Theo Bêcơn, phương pháp nhận thức tốt nhất là thực nghiệm, quan sát, phân tích và quy nạp. Từ phương diện triết học, Bêcơn đã lí giải phương pháp thực nghiệm được sử dụng rộng rãi thời đó trong khoa học tự nhiên và chuyển nó sang lĩnh vực triết học. Bêcơn là người sáng lập ra phương pháp quy nạp và lôgic học quy nạp. Triết học duy vật của Bêcơn phản bác chủ nghĩa duy tâm, triết học kinh viện và tôn giáo, tuy sự phản bác đó mới chỉ ở mức độ đòi khoa học và triết học độc lập với tôn giáo và thần học; Bêcơn thừa nhận thuyết "Hai chân lí", cho rằng khoa học và tôn giáo không nên can thiệp vào thẩm quyền của nhau.


Bêcơn F.