Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BÀO KÍNH NGÔN

(Bao Jingyan; khoảng 278 - 342), nhà tư tưởng, nhà vô thần luận đời Đông Tấn (Dongjin), Trung Quốc. Bào Kính Ngôn phê phán thuyết coi quyền vua là do Trời trao và cho rằng Trời Đất chỉ là do hai khí âm dương sinh ra, không liên quan gì đến trật tự tôn ti, sang hèn của xã hội, chế độ quân thần chỉ là kết quả của các hiện tượng xã hội "kẻ mạnh bức kẻ yếu", "kẻ trí lừa kẻ ngu", vv. Bào Kính Ngôn tố cáo các hành động bóc lột, đàn áp, giết chóc dân đen. Chủ trương một xã hội "không vua không quan", "thân không phải lao dịch ở cửa công, nhà không phải luân phiên chịu các thứ thuế, chỗ ở yên ấm, nghề nghiệp vui vẻ, thuận trời mà chia đất. Ở trong thì no ấm, bên ngoài thì không phải tranh thế lợi". Tư tưởng này phản ánh nguyện vọng nhân dân đương thời nhưng đây là một loại ảo tưởng.