Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BA NGÔI

 theo tín điều của một số tôn giáo, ba vị thần linh khác nhau cùng ngự trị trong vũ trụ, nhưng lại hoà hợp cùng nhau thành một thể thống nhất gọi là tam vị nhất thể. Trong đạo Hinđu, BN gồm có các vị thần Brahma (Brahmã – thần sáng tạo), Visnu (Vishnu – thần bảo tồn) và Siva (Shiva – thần huỷ diệt). Các vị thần này ứng với ba chức năng và có mối liên hệ biện chứng và chuyển hoá lẫn nhau. Sáng tạo để bảo tồn rồi đi tới huỷ diệt, huỷ diệt để rồi lại tái sinh, vv. Trong đạo Kitô, BN là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.