Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VITGHENXTÊN L. I.

(Ludwig Josef Wittgenstein; 1889 - 1951), nhà triết học, lôgic học Anh, gốc Do Thái - Áo. Tư tưởng của Vitghenxtên đã hình thành qua một quá trình từ tác phẩm "Khảo luận về triết học lôgic" (1921) đến tác phẩm "Nghiên cứu triết học". Đầu tiên, trong cuốn "Khảo luận về triết học", Vitghenxtên xem xét ngôn ngữ về mặt lôgic, dùng lôgic toán để phân tích các mệnh đề trong ngôn ngữ, coi như là hình chiếu của hiện thực. Như vậy, hoạt động triết học rút lại chỉ là giải thích ý nghĩa các mệnh đề, loại bỏ những lời, những cách đặt vấn đề không có nghĩa. Ở đây, Vitghenxtên là người có khuynh hướng thực chứng lôgic và có ảnh hưởng đến các nhà thực chứng mới của "nhóm thành Viên". Từ 1937, Vitghenxtên vẫn lấy lí luận về ngôn ngữ làm nền tảng, nhưng từ bỏ quan niệm cũ, khảo sát sự vận hành của ngôn ngữ thông thường rất đa nghĩa, rất linh động, thiếu chuẩn xác lôgic, tức là rất tuỳ tiện như trong một trò chơi. Do vậy hoạt động triết học rút lại là làm thế nào sử dụng "trò chơi ngôn ngữ" một cách hữu hiệu. Quan điểm của Vitghenxtên thời kì sau được tổng kết trong cuốn "Nghiên cứu triết học" (xuất bản sau khi ông mất, 1953), ảnh hưởng đến trường phái gọi là triết học phân tích Anh.

Vitghenxtên L. I.