Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SONG HÀNH TÂM VẬT LÍ

học thuyết tâm lí phổ biến trước đây cho rằng các quá trình tâm lí và sinh lí diễn ra song hành, độc lập, không có mối liên hệ qua lại với nhau. Đây là lối giải thích nhị nguyên những vấn đề tâm vật lí. Chủ nghĩa duy vật biện chứng giải quyết những vấn đề tâm vật lí trên cơ sở xem tâm lí như là một phản ánh tích cực hiện thực khách quan và các hiện tượng sinh lí, giữa tâm lí và sinh lí có mối liên hệ qua lại, ảnh hưởng lẫn nhau.