Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SIÊU NGHIỆM

cái nằm ở bên kia ý thức và nhận thức, đối lập với cái nội tại. Thuật ngữ SN có một ý nghĩa quan trọng trong triết học của Kantơ I. (I. Kant). Theo Kantơ, nhận thức con người không có khả năng thâm nhập thế giới SN là thế giới của những “vật tự nó”, chân lí SN là chân lí vượt quá khả năng hiểu biết của mọi người (vd. ý chí tự do, linh hồn bất tử, thượng đế). Chủ nghĩa duy vật biện chứng không thừa nhận và không sử dụng thuật ngữ SN.