Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SIÊU HÌNH HỌC

học thuyết về các nguyên lí trừu tượng vượt ra ngoài kinh nghiệm cảm tính của tồn tại và nhận thức. Thuật ngữ SHH được sử dụng lần đầu vào khoảng thế kỉ 1 tCn. ở La Mã để đặt tên cho một tác phẩm triết học lớn, tập hợp các bài viết trong các giai đoạn khác nhau của Arixtôt (Aristote; bản thân Arixtôt gọi nội dung được trình bày trong tác phẩm này là “triết học thứ nhất”). Về sau, trong triết học trước Mac K. và trong triết học phương Tây hiện đại, SHH nhiều khi được xem là nội dung và được dùng đồng nghĩa với thuật ngữ “triết học”, mà triết học được hiểu là bộ môn nghiên cứu cái là cơ sở cho giới tự nhiên, chứ không phải nghiên cứu bản thân giới tự nhiên. Triết học macxit không sử dụng thuật ngữ SHH theo nghĩa này. Xt. Siêu hình.