Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHỦ ĐỊNH BIỆN CHỨNG

phạm trù triết học phản ánh mối liên hệ biện chứng giữa hai giai đoạn phát triển liên tiếp của sự vật và hiện tượng. PĐBC là yếu tố cần thiết của quá trình phát triển. PĐBC có những đặc điểm cơ bản sau đây: 1) Tính khách quan: trong PĐBC, sự vật tự thân phủ định, do những mâu  thuẫn vốn có bên trong của nó quyết định, không bị lệ thuộc vào ý thức của con người. 2) Tính kế thừa: trong PĐBC cái mới ra đời trên cơ sở cái cũ; cái mới không hoàn toàn loại trừ cái cũ, mà chỉ gạt bỏ những yếu tố tiêu cực, kế thừa những yếu tố tích cực của cái cũ, sao cho phù hợp với khuynh hướng phát triển mới của sự vật. PĐBC là khâu tất yếu của quá trình phát triển, nó có vai trò rất quan trọng trong tất cả các quá trình vận động của tự nhiên, xã hội và tư duy. PĐBC hoàn toàn đối lập với phủ định siêu hình - phủ định “sạch trơn”.