Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NHÀ NƯỚC THỊNH VƯỢNG CHUNG

hình thức nhà nước tư sản. Các nhà tư tưởng tư sản cho rằng từ giữa thế kỉ 20, chủ nghĩa tư bản đã biến thành chủ nghĩa tư bản nhân dân và nhà nước tư sản trở thành NNTVC, một nhà nước siêu giai cấp, có khả năng khắc phục tình trạng sản xuất vô chính phủ và những cuộc khủng hoảng kinh tế, xoá bỏ nạn thất nghiệp và bảo đảm phúc lợi cho người lao động. Trên thực tế, sự bảo trợ xã hội của nhà nước tư sản đối với người thất nghiệp, người khốn cùng chỉ có tính chất nhỏ giọt. Nó không xoá bỏ được tình trạng thất nghiệp kinh niên, nạn lạm phát, sự giảm sút mức sống của người lao động. Nhà nước tư sản, trước sau vẫn là công cụ để củng cố sức mạnh kinh tế của chủ nghĩa tư bản độc quyền. Quan niệm về NNTVC được nêu ra nhằm xoa dịu cuộc đấu tranh của các tầng lớp nhân dân lao động đòi việc làm, cải thiện điều kiện sống và nâng cao phúc lợi xã hội.