Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TU THÂN

khái niệm Nho giáo, nghĩa đen là sửa mình, chỉ việc tu dưỡng đạo đức cá nhân. TT được coi là cái gốc của trật tự xã hội (sách Đại học viết: "Từ vua cho đến dân thường, nhất thiết phải lấy tu thân làm gốc") là tiền đề cho việc "tề gia, trị quốc, bình thiên hạ". Phương pháp TT là "tự xem xét bên trong" (nội tỉnh), "trở lại cầu ở bản thân mình" (phản cầu chư kỉ) - như vậy, TT chủ yếu là một việc thuần tuý nội tâm của cá nhân, tách biệt với hoạt động của xã hội. Để chỉ việc tu dưỡng đạo đức cá nhân, khoa học hiện nay có khái niệm tự giáo dục: cá nhân trau dồi năng lực hoạt động đạo đức, hình thành ý thức đạo đức của mình, hoàn thiện những tính tốt và khắc phục những tính xấu. Phương pháp của tự giáo dục không chỉ là học tập để có tri thức và đạo đức, mà chủ yếu là tích cực tham gia vào thực tiễn xã hội, bởi vì chỉ có trong quá trình tham gia thực tiễn xã hội thì con người mới cải tạo và hoàn thiện được bản thân. TT, hay tự giáo dục, là một tất yếu khách quan, vì khác với con vật "không tự phân biệt với hoạt động sống của nó", hành động theo bản tính tự nhiên, con người "làm cho hoạt động sống của mình trở thành đối tượng của ý chí và ý thức của mình" (Mac). Theo dòng lịch sử, cùng với sự phát triển tính tự giác của con người, cá nhân ngày càng trở thành không chỉ là đối tượng, mà còn là chủ thể của giáo dục.