Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SỰ CƯỠNG BỨC XÃ HỘI
               khái niệm của trường phái xã hội học Pháp Đuyêckhem E. (E. Durkheim), chỉ tính chất chủ yếu của sự kiện xã hội là khả năng của nó, ở bên ngoài cá nhân, buộc cá nhân phải suy nghĩ và hành động như những người khác, một cách có ý thức hay không có ý thức. SCBXH là tiêu chuẩn dễ dàng nhận thấy nhất của xã hội. Đó là sức ép xã hội có tính chất đạo đức là chủ yếu và có nguồn gốc ở con người. Nó khác với những cưỡng bức mà con người phải chịu của thế giới vật lí và những quyết định luận sinh học. SCBXH là: sự tác động có tính chất mệnh lệnh của một quy tắc hành vi, như luật lệ, chuẩn mực xã hội, tập quán hay quy ước xã hội; tính tất yếu lôgic phải sử dụng một  phương tiện nào đó, nếu người ta muốn đạt tới một mục đích, một ảnh hưởng nhất định giống như những luồng dư luận đẩy tới chỗ phải kết hôn, tự sát, sinh đẻ ít hơn mà chúng ta chấp nhận, một phản ứng tập thể có tính chất dây chuyền, lây nhiễm trong một cuộc họp hoặc là trong một đám đông.