Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÂN LOẠI CÁC KHOA HỌC

vạch ra mối liên hệ lẫn nhau giữa các khoa học tự nhiên, khoa học - kĩ thuật, khoa học xã hội và triết học trên cơ sở những nguyên tắc nhất định (chẳng hạn, nguyên tắc chủ quan, khách quan, phát triển, phối hợp, phụ thuộc, vv.) và trình bày mối liên hệ đó dưới dạng một dãy hoặc một sự sắp xếp các khoa học có căn cứ lôgic. Trong phân loại khoa học, các phương pháp trình bày (bằng các sơ đồ, biểu bảng) có vai trò to lớn. PLCKH có ý nghĩa quan trọng trong việc tổ chức và quản lí các hoạt động khoa học (nghiên cứu, giảng dạy, đào tạo...) và trong công tác thông tin, thư viện.