Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÂN LOẠI

(triết), hệ thống các khái niệm (các lớp khách thể) ngang nhau của một lĩnh vực tri thức hay một lĩnh vực hoạt động nào đó của con người, thường là dưới dạng các sơ đồ (các bảng) khác nhau về hình thức và được sử dụng làm phương tiện để thiết lập mối liên hệ giữa các khái niệm hoặc các lớp khách thể này.  PL một cách khoa học sẽ xác định những mối liên hệ có tính quy luật giữa các lớp khách thể nhằm tìm ra vị trí của khách thể trong hệ thống, vạch ra các tính chất của nó (vd. PL trong sinh học, PL các nguyên tố hoá học, PL các khoa học). Việc PL được tiến hành một cách chặt chẽ, rõ ràng, đồng thời cũng là sự tổng kết các kết quả phát triển đã qua của một lĩnh vực nhận thức, và là sự mở đầu cho một giai đoạn mới của nó. Việc PL dựa trên những cơ sở khoa học còn cho phép dự báo có căn cứ về những sự kiện hoặc quy luật chưa được biết tới. Vd. điển hình là việc tiên đoán những tính chất của các nguyên tố tìm thấy trong hệ thống tuần hoàn Menđêlêep Đ. I. (D. I. Mendeleev). Có PL tự nhiên mà cơ sở của nó là những thuộc tính cơ bản của các khách thể (vd. hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học), và PL nhân tạo, trong đó sử dụng những thuộc tính không cơ bản (bảng phân loại chỉ dẫn tên người, tên sách trong các thư viện). Vấn đề PL được nghiên cứu nhiều trong sinh học, địa chất học và khoa học luận.