Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÁP GIA

 một trong những trào lưu tư tưởng chính trị - xã hội thời Chiến Quốc ở Trung Quốc, lấy tư tưởng pháp trị làm cơ sở. PG có nguồn gốc từ tư tưởng Quản Trọng (Guan Zhong), Tử Sản (Zi Chan) sống vào thời Xuân Thu trước đó. Những người có công đầu tiên xây dựng lí thuyết là Lý Khuy, Ngô Khởi (Wu Qi) và đặc biệt là Thận Đáo (Shen Dao), Thân Bất Hại (Shen Buhai), Thương Ưởng (Shang Yang). Thận Đáo chú trọng “thế”, Thân Bất Hại chú trọng “thuật”, Thương Ưởng chú trọng “pháp”. Cuối thời Chiến Quốc, Hàn Phi (Han Fei) xuất phát từ ba khuynh hướng tư tưởng kể trên đã xây dựng lí thuyết  hoàn chỉnh của PG. PG một mặt chủ trương dựa vào pháp luật để trị nước, trị dân, xem pháp luật là cơ sở để thưởng phạt, xem việc tuân theo pháp luật là bổn phận của mọi người, bất kể sang hay hèn, thân hay sơ, xem giáo dục pháp luật là công việc quan trọng của triều đình, vv. Mặt khác, chú trọng nghề nông và chiến tranh để tăng sức mạnh về kinh tế và quân sự cho nhà nước quân chủ tập quyền. Vương hầu Tần (Qin) dựa vào đường lối của PG mà tiêu diệt được các vương hầu khác, thống nhất đất nước Trung Quốc. Nhưng nhà Tần dựa vào pháp luật hà khắc, nên chẳng bao lâu lại bị các phe phái chống đối nổi lên tiêu diệt. Trong một mức độ nhất định, tư tưởng PG còn được quán triệt ở các triều đại sau này của Trung Quốc. Tác phẩm tiêu biểu của PG là “Thương quân thư”, “Hàn Phi Tử”.