Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRƯỜNG PHÁI FRANFUÔT

trường phái triết học và xã hội học Đức, xuất hiện vào đầu những năm 30 thế kỉ 20, trung tâm là Viện Nghiên cứu Xã hội học ở Franfuôt am Mainơ (Frankfurt am Main), do Vailơ (F. Weill) thành lập (1922), dưới chính thể Cộng hoà Vaima (Weimar). Khi Đảng Quốc xã Đức lên cầm quyền, TPF chuyển sang Hoa Kì, và sau Chiến tranh thế giới II lại trở về Đức. Về mặt quan điểm học thuật, TPF dựa trên những tư tưởng của Hêghen (F. Hegel) và Mac thời trẻ, phê phán chủ nghĩa tư bản, nhưng cũng không tán thành quyết định luận về kinh tế của chủ nghĩa Mac, nhấn mạnh đến nhân tố văn hoá và mưu tìm một nhân cách trong cuộc sống bị chủ nghĩa tư bản chi phối. Đã có một ảnh hưởng đáng kể trong giới trí thức, sinh viên Châu Âu và Hoa Kì cuối những năm 60 và đầu những năm 70 thế kỉ 20. Những nhân vật chủ yếu của trường phái: Ađoocnô (T. Adorno), From (E. Fromm), Habecmat (J. Habermas), Hoochaimơ (M. Horkheimer), Maccudơ (H. Marcuse).