Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
"NHỮNG NHIỆM VỤ TRƯỚC MẮT CỦA CHÍNH QUYỀN XÔ VIẾT"

  tác phẩm của Lênin V. I. (1918) viết về kế hoạch, phương hướng, biện pháp xây dựng cơ sở chủ nghĩa xã hội ở nước Nga. Trong đó, Lênin vạch rõ sự cần thiết phải tổ chức quản lí nền kinh tế quốc dân trong phạm vi toàn quốc, nêu lên nhiệm vụ cấp bách của Chính quyền Xô Viết là phải chấn chỉnh sự kiểm tra, kiểm soát của Nhà nước đối với sản xuất và phân phối sản phẩm, qua đó tác động tích cực tới nền sản xuất hàng hoá nhỏ. Lênin cho rằng, cái cơ bản và chủ yếu đảm bảo cho thắng lợi của chế độ xã hội mới là tạo ra năng suất lao động cao hơn so với chủ nghĩa tư bản. Muốn vậy, cần phát triển công nghiệp nặng, nâng cao trình độ văn hoá cho người dân, giáo dục kỉ luật tự giác, tổ chức thi đua xã hội chủ nghĩa. Lênin đã đề ra nguyên tắc tập trung dân chủ, coi đó là biện pháp cơ bản để quản lí nền kinh tế quốc dân, đồng thời cũng nêu lên nguyên tắc khuyến khích vật chất đối với người lao động.