Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÁN ĐOÁN THẨM MĨ

sự đánh giá một hiện tượng thẩm mĩ của hiện thực, hoặc tác phẩm nghệ thuật xuất phát từ lập trường của lí tưởng thẩm mĩ. Bằng sự đánh giá thẩm mĩ, con người định ra phẩm chất của cái đẹp, trình độ  hoàn thiện về nghệ thuật của hiện tượng thẩm mĩ, sức mạnh của tính diễn tả và ảnh hưởng xã hội của nó. PĐTM dựa trên tổng thể những tri giác thẩm mĩ và cơ sở của những luận cứ đã có được, nó luôn luôn dựa vào những nguyên tắc cơ bản của một quan niệm thẩm mĩ nhất định. Do lập trường về lí tưởng thẩm mĩ khác nhau, cho nên sự đánh giá thẩm mĩ theo chủ nghĩa duy tâm khác với sự đánh giá thẩm mĩ theo chủ nghĩa duy vật. Trong khi chủ nghĩa duy tâm chủ quan phủ nhận giá trị thẩm mĩ của đối tượng và cho rằng sự đánh giá thẩm mĩ chỉ xuất phát từ chủ quan của chủ thể thẩm mĩ, thì chủ nghĩa duy vật thô sơ lại coi nhẹ vai trò của chủ thể trong việc đánh giá thẩm mĩ. Mĩ học macxit đòi hỏi phải đặt đối tượng thẩm mĩ được đánh giá trong quan hệ thẩm mĩ, nghĩa là phải coi trọng cả đối tượng thẩm mĩ lẫn chủ thể thẩm mĩ, có như vậy sự đánh giá thẩm mĩ mới có giá trị khách quan và khoa học.