Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHẢN ĐỀ

1. Vế, mệnh đề thứ hai trong antinomia của Kantơ (I. Kant), đối lập với chính đề (vế thứ nhất của antinomia) (x. Antinomia).

2. Vế, mệnh đề thứ hai của tam đoạn thức, đối lập với chính đề, song những yếu tố chính đáng của nó được giữ lại trong hợp đề (x. Tam đoạn thức).