Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NHẤT NGUYÊN LUẬN

 học thuyết triết học cho rằng chỉ có một khởi nguyên duy nhất làm cơ sở cho tất cả những gì tồn tại (hoặc là khởi nguyên vật chất, hoặc là khởi nguyên tinh thần). Trong lịch sử triết học có NNL duy vật và NNL duy tâm. Các nhà triết học duy vật cho rằng nguồn gốc và tính thống nhất của thế giới là vật chất, còn các nhà triết học duy tâm đi tìm nguồn gốc và tính thống nhất của thế giới trong tinh thần. Đại diện tiêu biểu cho NNL duy tâm là Hêghen G. V. F. (G. W. F. Hegel) với quan niệm về ý niệm tuyệt đối. Theo ông, mọi cái đều do ý niệm tuyệt đối sáng tạo ra. NNL của chủ nghĩa duy vật biện chứng do Mac và Enghen sáng lập thừa nhận rằng toàn bộ hiện thực khách quan (kể cả xã hội loài người) về bản chất là vật chất, ý thức chỉ là kết quả của sự phát triển và sự phản ánh của vật chất vận động. Đây là học thuyết triết học mang tính khoa học cao nhất. Đối lập với NNL là nhị nguyên luận (thừa nhận có hai khởi nguyên độc lập) và đa nguyên luận (cho rằng có nhiều khởi nguyên cùng tồn tại). Xt. Nhị nguyên luận.