Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NHÂN TỐ KHÁCH QUAN VÀ NHÂN TỐ CHỦ QUAN

tất cả những điều kiện sản xuất vật chất và quan hệ xã hội thực tế đang tồn tại, không phụ thuộc vào ý chí và ý thức của con người, đều thuộc về nhân tố khách quan. Nhân tố chủ quan là hoạt động của con người nói chung, của những tập đoàn xã hội, giai cấp, đảng phái và của từng con người. Hoạt động của họ biểu hiện trong thực tiễn mang tính cách mạng - cải tạo nhằm phát triển hoặc biến đổi xã hội hiện có. Quá trình lịch sử là sự đan xen và tác động lẫn nhau của hai nhân tố: chủ quan và khách quan. Chủ thể hoạt động thường xuyên chịu sự chi phối của quy luật xã hội, quy luật xã hội lại thể hiện thông qua hoạt động có ý thức của con người; hoạt động của con người, tuỳ theo mức độ phù hợp hay không phù hợp với tính tất yếu lịch sử, lại có sức mạnh đẩy nhanh hoặc kìm hãm sự phát triển của xã hội.

Lịch sử nhân loại phát triển theo hướng ngày càng tăng vai trò của nhân tố chủ quan. Trong điều kiện của chủ nghĩa xã hội, vai trò của nhân tố chủ quan thể hiện ở chỗ hoạt động sáng tạo của quần chúng được nâng cao, các tầng lớp nhân dân ngày càng tích cực tham gia hoạt động và xây dựng xã hội mới vì lợi ích của bản thân họ và của toàn xã hội.