Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SẮC KHÔNG

khái niệm cơ bản trong sách kinh Phật giáo: sắc là màu sắc, hình sắc, là từ gọi chung vạn vật hữu hình; không là trống không, không có thật, không có cảnh, không có thực thể. Theo quan niệm Phật giáo, vạn vật hữu hình đều do nhân duyên sinh ra, vốn không phải là thật. Do vậy, sắc tức là không. Sắc là một trong ngũ uẩn: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Trong sách kinh Phật giáo nói rằng, ngũ uẩn không có ta, không phải là ta, như vậy là không. Các pháp do nhân duyên sinh ra, không có tự tính, mà đã không có tự tính thì đó là không. Bởi vậy, “Bát nhã ba la mật đa tâm kinh” viết: “Sắc không khác không, không không khác sắc. Sắc tức là không. Không tức là sắc”.