Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ

nguyên tắc tiếp cận và giải thích hiện thực đòi hỏi nghiên cứu đối tượng trong những điều kiện lịch sử hình thành và phát triển cụ thể của chúng. Đòi hỏi này dựa trên cơ sở tất cả các đối tượng và hiện tượng của thế giới khách quan đều nằm trong mối liên hệ lẫn nhau và biến đổi thường xuyên. NTLS không chỉ cho phép giải thích đúng đắn quá khứ và hiện tại mà còn cho phép vạch ra khuynh hướng phát triển tương lai của đối tượng và hiện tượng. Cần phải xem xét lịch sử cụ thể không chỉ đối với những đối tượng và hiện tượng được nghiên cứu, mà còn đối với cả những kết quả nhận thức. NTLS đòi hỏi không được xem xét các sự vật, hiện tượng cũng như những nhận thức phản ánh về chúng một cách trừu tượng, mà phải xem xét chúng gắn liền với những mỗi liên hệ lịch sử cụ thể. Vd. nhà nước, toàn cầu hoá… NTLS đã trở thành một trong những nguyên tắc quan trọng nhất của khoa học, cho phép xây dựng bức tranh khoa học về giới tự nhiên và về xã hội, phát hiện những quy luật trong sự phát triển của thế giới.