Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÁI BÁCH KHOA TOÀN THƯ

nhóm các tác giả biên soạn bộ “Bách khoa toàn thư” Pháp (1751 - 80) gồm trước hết là các nhà duy vật: Điđơrô Đ. (D. Diderot), Henvêtiuyt C. A. (C. A. Helvetius), Hônbach P. H. (P. H. Holbach), các nhà triết học Vônte F. M. (F. M. Voltaire), Ruxô J. J. (J. J. Rousseau), Môngtexkiơ (C. L. Montesquieu), và một số nhà tư tưởng, nhà khoa học khác do Điđơrô lãnh đạo, thời kì trước năm 1772 có sự giúp đỡ tích cực của Đalambe J. R. (J. R. d’Alembert). PBKTT chuẩn bị về mặt tư tưởng cho cuộc cách mạng tư sản Pháp, đấu tranh chống chế độ phong kiến chuyên chế đương thời và sự nô dịch tinh thần của giáo hội, phê phán toàn diện và sâu sắc hệ tư tưởng phong kiến, duy tâm thần học, phê phán những tàn dư của các lí thuyết kinh viện thời trung đại. Đồng thời, dựa vào thành tựu của khoa học tự nhiên để bảo vệ, phổ biến các tư tưởng triết học duy vật, xây dựng cơ sở lí luận cho giai cấp tư sản trong cuộc cách mạng thắng lợi vào nửa cuối thế kỉ 18.