Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NAM TÔNG

 (tên đầy đủ: Phật giáo Nam Tông hay Phật giáo Nam Phương; cg. Phật giáo Thêravađa; Tiểu Thừa), chi phái Phật giáo thịnh hành ở các nước Xri Lanka, Myanma, Thái Lan, Lào, Cămpuchia... (các xứ nằm ở phía nam ấn Độ), để phân biệt với Phật giáo Bắc Tông thịnh hành ở các nước phía bắc và đông - bắc ấn Độ (xt. Bắc Tông). NT chỉ thừa nhận và đọc tụng các kinh chữ Pali (Pãlĩ) nên còn gọi là Phật giáo Pali hay Phật giáo nguyên thuỷ. Chùa NT chỉ thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật giáo NT không có nữ tu sĩ (Ni). Mục đích cao nhất của người tu theo NT là chứng quả thành La Hán (x. La Hán). ở Việt Nam, Phật giáo NT tồn tại chủ yếu ở Miền Nam, đặc biệt ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.