Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRIẾT HỌC PHÂN TÍCH

trào lưu triết học gồm nhiều nhóm trào lưu khác nhau, và nhiều nhà triết học riêng lẻ chủ yếu quy triết học về sự phân tích ngôn ngữ, phân tích lôgic nhằm làm rõ nội dung vấn đề mà theo truyền thống được coi là vấn đề triết học. Trào lưu này xuất hiện chủ yếu ở Anh, Hoa Kì trong thế kỉ 20. Nó là sự tiếp tục đường lối và là một biến dạng của chủ nghĩa thực chứng mới. Những trào lưu cơ bản của nó là: 1) THPT lôgic, sử dụng bộ máy lôgic toán học hiện đại, chủ nghĩa kinh nghiệm lôgic [Cacnap (R. Carnap)] và chủ nghĩa thực dụng lôgic [Gutmen (N. Goodman)]; 2) Triết học ngôn ngữ học. Có một số nhà THPT không theo trào lưu nào, chẳng hạn như Xelaxơ (W. Sellars), vv. Tuy có những biểu hiện khác nhau, nhưng biểu hiện chung của THPT là lấy sự phân tích khái niệm, ngôn ngữ (những phương tiện cụ thể của nhận thức) thay cho sự nghiên cứu triết học.