Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUY LUẬT BÀI TRUNG

quy luật cơ bản của lôgic hình thức. Trong lôgic hình thức truyền thống, QLBT được phát biểu như sau: trong hai mệnh đề mâu thuẫn loại trừ nhau, một mệnh đề nhất định là chân thực, còn mệnh đề kia nhất định là giả tạo, không thể có trường hợp thứ ba. Lôgic hình thức hiện đại diễn đạt QLBT bằng những công thức hằng chân thực tương ứng. QLBT yêu cầu chủ thể tư duy phải dứt khoát và triệt để trong lập luận đúng đắn. Đúng là đúng, sai là sai, không nguỵ biện nhập nhằng giữa đúng và sai. Nguyên tắc lưỡng trị quá chặt chẽ này làm cho phạm vi tác dụng của QLBT rất hạn chế. Đối với các tình thái thời gian như quá khứ và tương lai, do tính đa trị là đặc trưng cơ bản, cho nên bài trung chỉ là hãn hữu, còn thường xuyên là không bài trung. Ngay cả đối với tình thái hiện tại, luật bài trung cũng không áp dụng được trong những tập hợp đối tượng vô hạn. Vì đối với các tập hợp vô hạn, có những nghịch lí lôgic vi phạm luật bài trung. Ngoài ra, những hiện tượng mang tính chất xác suất thống kê cũng không tuân theo luật bài trung.