Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRI THỨC HỌC

chuyên ngành nghiên cứu các vấn đề mà khoa học đặt ra. Chủ yếu là nghiên cứu về các nguyên tắc, các giả thuyết và kết quả của chúng trong các môn khoa học khác nhau nhằm xác định nguồn gốc lôgic, giá trị và tác dụng khách quan của chúng.