Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
RAMAKRISNA

 (Rãmakrishna; 1836 - 86), nhà cải cách đạo Hinđu (Hindu) người Ấn Độ. Đề cao khuynh hướng coi trọng người nghèo khổ, lòng từ thiện và diệt dục trong kinh Vệ Đà. Chủ trương con người phải có hành động từ thiện, phải chăm lo hoàn thiện mặt tinh thần. Ramakrisna lên án sự thống trị của đồng tiền và sự nô dịch của người nước ngoài. Theo Ramakrisna, các tôn giáo đều có thể hoà hợp với nhau, vì cùng thống nhất ở cái tuyệt đối, cái tinh thần. Tư tưởng muốn thống nhất các tôn giáo của Ramakrisna xuất phát từ quan niệm cho rằng các vị thần mà các tôn giáo thờ cúng đều cùng là một thực thể, chẳng qua chỉ được gọi dưới các tên khác nhau mà thôi. Mục đích của mọi tôn giáo là thống nhất, đều muốn đạt tới sự hoà hợp giữa thần và người, làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, hoàn thiện hơn.

Tư tưởng này phản ánh một tâm lí muốn thống nhất các lực lượng dân tộc của Ấn Độ trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Nó có ảnh hưởng lớn tới hệ  tư tưởng của phong trào giải phóng dân tộc ở Ấn Độ sau này.