Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUYẾT ĐỊNH LUẬN MÁY MÓC

một hình thức biểu hiện của quyết định luận được hình thành và phát triển trong khoa học tự nhiên và triết học duy vật thế kỉ 17 - 18. Tương ứng với trình độ khoa học hồi đó, quyết định luận có đặc trưng trừu tượng, máy móc. Đó là do trong thời kì này người ta tuyệt đối hoá hình thức của tính nhân quả, được mô tả bằng những quy luật của cơ học cổ điển, tình trạng đó dẫn đến sự đồng nhất tính nhân quả với tính tất yếu, và phủ nhận tính chất khách quan của ngẫu nhiên. Laplaxơ P. X. (P. S. Laplace) là người diễn đạt rõ ràng nhất QĐLMM, vì vậy QĐLMM được gọi là quyết định luận Laplaxơ. Theo ông, nếu biết được trạng thái của một hệ vật  chất tại một thời điểm nhất định, người ta sẽ xác định một cách hoàn toàn đơn trị trạng thái của nó tại một thời điểm khác trong quá khứ hoặc trong tương lai. QĐLMM dẫn đến những thuyết định mệnh, và trên thực tế gắn liền với lòng tin vào sự tiền định có tính chất tôn giáo.