Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRI GIÁC THẨM MĨ

năng lực nắm bắt các hiện tượng thẩm mĩ trong đời sống hiện thực và trong nghệ thuật. TGTM phụ thuộc vào trình độ phát triển của thị hiếu. Nó trực tiếp gây ra sự hưởng thụ và các xúc cảm thẩm mĩ. Toàn bộ các TGTM là cơ sở cho sự hình thành của phán đoán thẩm mĩ.