Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ÔGARIÔP N. P.

  (Nikolaj Platonovich Ogariov; 1813 - 77), nhà triết học, nhà thơ, nhà chính luận, nhà cách mạng dân chủ Nga. Tham gia tích cực vào phong trào đấu tranh chống lại Nga hoàng và chế độ nông nô Nga, bị bắt và bị đi đày nhiều lần. Từ 1856, lưu vong ở Luân Đôn, về sau cùng  Ghecxen A. I. (A. I. Gercen) tiến hành cuộc chiến đấu cho các tư tưởng cách mạng dân chủ trong tờ “Tiếng Chuông”, tham gia thành lập và lãnh đạo tổ chức cách mạng bí mật Ruộng đất và Tự do (1861 - 62). Ôgariôp đã vạch ra cương lĩnh kinh tế - xã hội của cách mạng nông dân theo tinh thần “chủ nghĩa xã hội Nga” - chủ nghĩa xã hội không tưởng dựa trên nền tảng của các công xã nông dân, xoá bỏ chế độ chiếm hữu ruộng đất của địa chủ, lật đổ chính quyền phong kiến. Ôgariôp đứng trên lập trường duy vật về triết học, thừa nhận sự tồn tại của thế giới bên ngoài, của tự nhiên, của vật chất, thừa nhận tinh thần là sự phản ánh những quy luật phát triển của tự nhiên và xã hội, tư tưởng bao giờ cũng phụ thuộc vào những lợi ích thực tế của những tập đoàn xã hội khác nhau. Nhưng, nói chung những quan điểm triết  học và chính trị - xã hội của Ôgariôp đã không vượt qua được những hạn chế lịch sử của chủ nghĩa duy vật trước Mac: chủ nghĩa duy vật  siêu hình, giải thích lịch sử theo quan điểm duy tâm. Các tác phẩm chính: “Những vấn đề của nước Nga” (1856 - 58), “Lại nói về giải phóng nông dân” (1858), “Những bức thư riêng về vấn đề chung” (1866 - 67), vv.