Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUAN NIỆM VẬT LINH

quan niệm cho rằng con người, động vật, cỏ cây, vạn vật đều có linh hồn, một thực thể phi vật chất, độc lập đối với thể xác, và điều khiển nó. Đối với con người, hồn nhập vào c (khi sống) và lìa khỏi xác hoặc là tạm thời (khi ngủ, ngất) hoặc là vĩnh viễn (khi chết). QNVL xuất hiện trong xã hội nguyên thuỷ, khi con người bất lực trước những lực lượng tự nhiên, họ đã nhân cách hoá chúng, tạo ra thần thánh, ma quỷ. QNVL nguyên thuỷ là cơ sở cho các tôn giáo sau này.