Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUAN NIỆM THỰC TẠI CHẤT PHÁC

quan niệm duy vật tự phát về thế giới ở mọi người bình thường, đầu óc lành mạnh. Đó là niềm tin một cách tự nhiên rằng thế giới là vật chất, tồn tại bên ngoài và độc lập với ý thức con người. Họ tin một cách tự nhiên rằng cảm giác là hình ảnh của thế giới khách quan. Mặc dù QNTTCP chưa phải là một thế giới quan khoa học nhất quán, nhưng nó là cơ sở cho một nền triết học duy vật có lí luận. Chỗ yếu của QNTTCP là  đồng nhất hiện tượng với bản chất. Chủ nghĩa duy tâm chủ quan Beckơli G. (G. Berkeley), Makhơ E. (E. Mach)... đã khai thác chỗ yếu đó của QNTTCP. Những người theo Makhơ đã khẳng định rằng QNTTCP là một thế giới quan mà theo đó con người chỉ quan hệ với những cảm giác của mình và đối với nó, “tồn tại tức là được cảm giác”.