Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUAN HỆ XÃ HỘI

những quan hệ giữa người với người hình thành trong quá trình hoạt động kinh tế, xã hội, chính trị, pháp luật, tư tưởng, đạo đức, văn hoá, vv. Trong toàn bộ các QHXH, quan hệ sản xuất là quan hệ có vai trò quyết định. Những QHXH khác (chính trị, pháp luật, đạo đức, văn hoá, tôn giáo, vv.) là những quan hệ phụ thuộc, nhưng cũng có tác động tích cực trở lại đối với quan hệ sản xuất. Việc nhận thức mối liên hệ biện chứng ấy giữa các QHXH là chỗ dựa cho việc giải thích một cách khoa học quy luật phát triển của xã hội. Mỗi hình thái kinh tế - xã hội có những QHXH nhất định. Trong xã hội có giai cấp, các QHXH mang tính giai cấp. Việc phân tích và đánh giá đúng các quan hệ giai cấp ấy là một trong những điểm xuất phát quan trọng cho việc đề ra chủ trương, chính sách đúng đắn của chính đảng cách mạng. Chủ nghĩa xã hội thiết lập một hệ thống các QHXH mới, khác về chất so với xã hội tư bản. Ở đây, tình trạng người bóc lột người không còn, tính chất đối kháng được xoá bỏ, cùng với bước chuyển từ giai đoạn thấp lên giai đoạn cao của chủ nghĩa cộng sản, những sự khác nhau về giai cấp dần dần được khắc phục.