Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUAN HỆ GIỮA THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN

những mối quan hệ kinh tế - xã hội dựa trên cơ sở phân công lao động xã hội, biểu hiện trong các hình thức phân bố dân cư thành các khu vực thành thịnông thôn. Trong những điều kiện của xã hội hiện đại, sự phát triển không đồng đều của từng khu vực có thể khiến cho QHGTTVNT trở thành những mâu thuẫn xã hội gay gắt. Sự phát triển của khoa học kĩ thuật và cách mạng công nghệ ở thành thị buộc nông thôn phải lệ thuộc vào thành thị, dẫn tới sự phá sản của những người sản xuất nhỏ, làm bần cùng hoá một bộ phận quan trọng cư dân nông thôn. Nó cũng tạo ra những khác biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội và lối sống giữa thành thị và nông thôn. Những khác  biệt này biểu hiện ở mức độ phát triển không đồng đều của lực lượng sản xuất, kĩ thuật, ở tính chất tổ chức và phân công lao động, ở mức độ trang bị các phương tiện nhà ở, giao thông vận tải, thông tin liên lạc, ở trình độ văn hoá và nhận thức của các tầng lớp cư dân. Những xã hội tiến bộ, bao giờ cũng chú ý tới việc điều hoà những mâu thuẫn giữa thành thị và nông thôn, kế hoạch hoá sự phát triển của lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuấtquan hệ xã hội, cải thiện điều kiện sinh hoạt ở nông thôn, làm cho thành thị và nông thôn ngày càng xích lại gần nhau.