Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NGHĨA VỤ

phạm trù đạo đức học, phản ánh trách nhiệm đạo đức của một công dân, một nhóm, một tập đoàn, một giai cấp, một dân tộc đối với việc phải làm trong những điều kiện xã hội cụ thể, trong những tình hình xã hội nhất định. Khi đã trở thành cái bên trong, NV trở nên trừu tượng hơn so với chuẩn mực trên cơ sở của lập trường chính trị, đạo đức đã hình thành ở mỗi cá nhân. NV gắn liền với tính tất yếu đạo đức, với những yêu cầu đòi hỏi chung nhất, với những quy định chính thức và không chính thức, với trách nhiệm, khả năng và năng lực của cá nhân. Hành vi của con người bị quy định bởi nhiều yếu tố, một trong số đó là NV đã được xã hội xác lập và ban hành. NV được quy định bằng pháp luật. Thông thường, NV thường đi đôi với quyền, chẳng hạn công dân có quyền và nghĩa vụ cơ bản được quy định trong hiến pháppháp luật.