Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ XÃ HỘI

các nguyên tắc, quy tắc và quy phạm được xã hội xác định và buộc mọi người phải tuân theo. QLVNVXH bao giờ cũng mang tính giai cấp. Nhờ thiết lập QLVNVXH mà giai cấp thống trị đã củng cố được trật tự xã hội, quan hệ xã hội và lợi ích xã hội tương ứng. Đặc trưng của QLVNVXH là sự tuân thủ được thực hiện bằng sức mạnh cưỡng bức của nhà nước. Nguyên tắc cơ bản của QLVNVXH xã hội chủ nghĩa là xoá bỏ tình trạng người bóc lột người, bảo đảm cho mọi công dân các quyền dân chủ, tự do, bình đẳng, tính nhân đạo và công bằng xã hội. Nhà nước xã hội chủ nghĩa thường xuyên quan tâm củng cố QLVNVXH, yêu cầu mọi công dân chấp hành các quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Giáo dục pháp luật, tăng cường ý thức pháp luật thực chất là tôn trọng các nguyên tắc, quy tắc, quy phạm, hình thành thái độ không khoan nhượng những vi phạm QLVNVXH.