Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUYỀN LÃNH ĐẠO CỦA GIAI CẤP VÔ SẢN

 ưu thế chính trị của giai cấp vô sản thực hiện sứ mệnh lịch sử vận động, tổ chức và lãnh đạo mọi tầng lớp nhân dân lao động trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng chống áp bức và bóc lột. Tiêu biểu cho phương thức sản xuất xã hội tiên tiến và đại diện cho lợi ích cơ bản của nhân dân lao động là giai cấp vô sản,  người lãnh đạo tự nhiên của quần chúng lao động, trong đó chủ yếu là nông dân, trong cách mạng xã hội chủ nghĩa.  Trong thời đại đế quốc chủ nghĩa, khi giai cấp tư sản đã trở thành phản động, không chỉ nông dân, mà cả những tầng lớp tiểu tư sản thành thị, trí thức cũng có thể thoát khỏi ảnh hưởng của giai cấp tư sản, tập hợp xung quanh giai cấp vô sản. Ở các nước thuộc địa, thậm chí một bộ phận của giai cấp tư sản có tinh thần dân tộc cũng có thể đi theo giai cấp vô sản đấu tranh chống đế quốc. Trong những điều kiện lịch sử ấy, giai cấp vô sản có thể nắm quyền lãnh đạo cách mạng dân chủ tư sản (vd. Cách mạng tháng Hai 1917 ở Nga), cách mạng giải phóng dân tộc chống đế quốc (vd. Cách mạng Dân chủ Nhân dân ở Trung Quốc, và ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới II). Giai cấp vô sản lãnh đạo cách mạng thông qua chính đảng lấy chủ nghĩa Mac - Lênin làm nền tảng tư tưởng. QLĐCGCVS là tất yếu khách quan trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Xt. Chuyên chính vô sản.